Adatkezelési Tájékoztató és Nyilatkozat - QWINTEX

Tartalomhoz ugrás

Adatkezelési Tájékoztató és Nyilatkozat

GDPR
Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatás a hírlevél küldésről és DM tevékenységről

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátjairól szóló 2008. évi XIVIII. törvény 6. §-a alapján az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Qwintex Kft., mint adatkezelő reklám ajánlataival, egyéb küldeményeivel megkeresse, továbbá a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Qwintex Kft. nem küld kéretlen reklámüzenetet.
Az érintett korlátozás, indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről az alábbi lehetőségek valamelyikén:
Postai úton: 1142 Budapest, Kassai tér 18.

Elektronikus úton: A hírlevél alján a LEIRATKOZÁS linkre kattintva
Leiratkozás esetén a Qwintex Kft. minden személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Önt.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény 20. § (I) bekezdése alapján, az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, hozzájárulás megadásának dátuma.

Az érintettek köre: A hír levélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információikról, termékekről, szolgáltatásokról és akciókról, továbbá időipontok egyeztetésekről.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig kezeljük az adatait.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkavállalóról kezelhetik, az info. törvényben előírt alapelvek tiszteletben tartásával.

Tájékoztatunk, hogy a hírleveleink küldéséhez a Webgalamb 6 software- használjuk. http://qwintex.chr.hu/wg6.php?
A software tulajdonosa: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
                                      Székhely és postázási cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
                                      Adószám: 14032868-2-42 Cégjegyzékszám: 01-10-046975

A csomagok és küldemények szállításához a Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltatásait használjuk
                                                                       Székhely és postázási cím: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
                                                                       Telefon: +36207733399             Fax: +3612618472

                                    
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Info. törvény 5. § (l) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátaról szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6- § (5) bekezdése:A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzé tevője - a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló Nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevéről.
Az érintett kérelmezheti a Qwintex Kft- tól, hogy adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, továbbá - a kötelező adatkezelést kivéve - törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére a Qwintex Kft. tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő az adatkezelésről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adat kezelő köteles az érintett kérelemének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Az adatkezelő zárolja az érintett személyes adatait, ha ezt az érintett kéri, továbbá, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az adatkezelés kizárólag addig végezhető, ameddig a törlést kizáró ok fennáll.
Az adatkezelő törli a személyes adatot, amennyiben annak kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.A helyesbítésről a zárolásról a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljaira való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése:
Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adat kezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljaim történik:
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hol és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adat kezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül -bírósághoz fordulhat.
A bíróság soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésre, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adat átvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől 3 napon belül törölni.
Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelem díjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelem díjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelem díj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségjogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelem díj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiok: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

***
**
*
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban
Csernák László a Qwintex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Qwintex Kft.) mint adatkezelő
Székhelye és postázási címe: 1142 Budapest Kassai tér 18.
Telefon: +36 1 3633 607
ügyvezetőjeként a következő nyilatkozatot teszem:

Az adatkezelés szabályozása
A Qwintex Kft. tevékenységét a Qwintex Kft. Adatvédelmi szabályzata előírásaival összhangban, azoknak megfelelve végzi.
• Az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (General Data Protekción Reguláción, GDPR)
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

Az adatkezelés jogalapja
A szerződés keretében létrejött szolgáltatás nyújtása, illetve a természetes személyek
adataik tekintetében történő önkéntes és határozott hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama
A regisztrációs fiók érintett általi törlésének kezdeményezéséig, szolgáltatás igénybevétele esetén
a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A Qwintex Kft. által nyújtott szolgáltatások sajátosságai miatt – természetes személyek esetében
– nem vehető igénybe anélkül, hogy megadásra ne kerülnének a következő adatok:
• természetes név;
• online név, @-mail cím
• természetes cím
• telefonszám
A fentieken kívül a Qwintex Kft. egyéb adatot nem gyűjt, és nem tárol.

Adatok kezelése
• A Qwintex Kft. kifejezetten nem gyűjt és nem tárol különleges adatokat.
• Harmadik félnek kizárólag az érintett kifejezett kérésére, engedélyével, szerződéses feladatainak
teljesítése érdekében vagy törvényi előírás kapcsán adja át az adatokat.

Jogorvoslat, információs önrendelkezés
A teljes „Adatkezelési Tájékoztató” web oldalainkon olvasható vagy bármely elérhetőségen keresztül biztosítja
az érintettek számára, hogy a róluk tárolt adatokat megismerhessék, módosíthassák, felhasználásukról tájékozódjanak,
illetve amennyiben egyéb jogszabályi feltétel nem zárja ki, adataik törlését kérjék.
Az érintettek a fenti elérhetőségeken kívül jogorvoslatért fordulhatnak polgári bírósághoz,
az adatvédelmi biztoshoz, illetve a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiok: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.huBudapest, 2018. május 22.
Csernák László
ügyvezetőVissza a tartalomhoz